Правна регулатива

Акти који регулишу правни статус

Решење Народног одбора Ниш о оснивању Центра 1961.
Решења о упису у регистар 1961-1966-1974.
Решење о допуни акта о оснивању из 1992.
Решење о трансформацији Центра из 1993.
Одлука о оснивању саветовалишта
Одлука о оснивању Центра из 1998.г
Решење о промени назива Центра из 1998.
Одлука о измени одлуке о оснивању Центра из 2010.
Решење о усклађивању шифре делатности из 2011.
Одлуке о разврставању од 2002-2016.
Решење о разрешењу и именовању чланова УО.
Решење о заступању из 2019.
Решење о именовању вршиоца дужности директора из 2019.

Правилници

Правилник о јавним набавкама
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о канцеларијском и рахивском пословању са листом
Правилник о радној диспиплини
Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Правилник о коришћењу службених возила
Правила заштите од пожара
Правилник о становању у заштићеним условима
Правилник о унутрашњем узбуњивању
Правилник о заштити података о личности
Решење о именовању одговорног лица за заштиту података о личности

Comments are closed.