РАЧУНАЊЕ РОКОВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, дана 24. марта 2020. године, донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања. (“Службени гласник РС”, број 41 од 24. марта 2020.године). 

  1. Странке не могу сносити последице свог непоступања у роковима прописаним или одређеним у складу са законима којима се уређује општи управни поступак или посебни управни поступци. Странке које нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским путем или путем поште, за време трајања ванредног стања, моћи ће ове радње да  предузму по престанку ванредног стања. За време ванредног стања прекинуће се рачунање рокова.  
  2. Сматраће се да је достава решења и других писмена од стране органа, од којих почињу да теку рокови који се не могу продужити  извршена кад истекне 15 дана од престанка ванредног стања. Од овог дана почиње рачунање рокова за изјављивање жалби, приговора, других правних средстава као и предузимање радњи које су везане за рокове који се  иначе не могу продужавати. Ако је странка благовремено поднела поднесак у време ванредног стања или пре  истека 15 дана од престанка ванредног стања, није потребно да  исти поново подноси.
  3. Уредбом су продужени и рокови за поступање управних органа (решавање по захтевима, жалбама, другим правним средствима као и другим поднесцима странака) и исти ће се продужити 30 дана од дана престанка ванредног стања.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.