РАЧУНАЊЕ РОКОВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Влада Републике Србије, уз супотпис председника Републике, дана 24. марта 2020. године, донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања. (“Службени гласник РС”, број 41 од 24. марта 2020.године).  Странке не могу сносити последице свог непоступања у роковима прописаним или одређеним у складу са законима… Наставак текста